• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Правила прийому дітей до ЗДО

Правила прийому до ЗДО

* В заклад дошкільної освіти приймаються діти від 1 до 6 (7) років (для дітей з особливими освітніми потребами - від 1 до 7 (8) років).

* Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснює директор ЗДО протягом календарного року на підставі:
заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
медичної довідки про стан здоров’я дитини;
довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
копії свідоцтва про народження;
направлення відділу освіти;
на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу.

* * Групи у закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими ознаками.

Зарахування до закладу дошкільної освіти, переведення та відрахування8. Зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти здійснюється керівником такого закладу протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини.

Прийом заяв про зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти може організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої згідно з рішенням відповідного засновника державного (комунального) закладу дошкільної освіти.

Зарахування дитини здійснюється згідно з відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.

9. До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються:

· копія свідоцтва про народження дитини;

· медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

Для зарахування дитини з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими формами туберкульозу до державного (комунального) санаторного закладу дошкільної освіти (санаторних груп) до заяви про зарахування додається довідка територіального закладу охорони здоров’я чи протитуберкульозного диспансеру.

Для зарахування дитини до державного (комунального) спеціального закладу дошкільної освіти (спеціальних груп) до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини щодо виявлених особливостей розвитку (порушень слуху, зору, мовлення, поведінки, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку чи затримки психічного розвитку).

Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до державного (комунального) закладу дошкільної освіти та утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Для зарахування дитини з інвалідністю до державного (комунального) закладу дошкільної освіти до заяви про зарахування додаються:

· копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;

· копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

10. Першочергово до державних (комунальних) закладів дошкільної освіти зараховуються діти, які:

1) проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками);

2) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;

3) є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;

4) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

5) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;

6) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;

7) діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

8) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.

Під час подання заяви про зарахування дитини до державного (комунального) закладу дошкільної освіти один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві. У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до державного (комунального) закладу дошкільної освіти на загальних підставах.

Після зарахування до державного (комунального) закладу дошкільної освіти дітей, які належать до категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших дітей, батьками або іншими законними представниками яких подано в установленому порядку заяви про зарахування.

11. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах одного закладу дошкільної освіти та формування його новостворених груп здійснюється щороку наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.

Для переведення вихованця з одного державного (комунального) закладу дошкільної освіти до іншого один з батьків або інший законний представник дитини повинен подати керівнику відповідного закладу дошкільної освіти заяву про зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної реєстрації (у разі її запровадження).

Керівник державного (комунального) закладу дошкільної освіти впродовж десяти робочих днів з дати надходження такої заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до відповідного закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку подання необхідних документів.

Переведення вихованця із державного (комунального) закладу дошкільної освіти до іншого державного (комунального) закладу дошкільної освіти відбувається на підставі заяви одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли за рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків).

12. За вихованцем зберігається місце у державному (комунальному) закладі дошкільної освіти у літній період та у таких випадках:

· у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;

· у разі карантину в закладі дошкільної освіти;

· на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.

Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту у державному (комунальному) закладі дошкільної освіти та на початок літнього періоду є такими, яких зараховано до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту в державному (комунальному) закладі дошкільної освіти до кінця літнього періоду.

13. Відрахування вихованців з державного (комунального) закладу дошкільної освіти може здійснюватися:

1) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);

2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти відповідного типу;

3) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами - повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

4) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

5) у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

Керівник державного (комунального) закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.

Забороняється відрахування дитини із державного (комунального) закладу дошкільної освіти з інших підстав, ніж визначено цим пунктом.

Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.

У разі зарахування вихованця до закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти відрахування з державного (комунального) закладу дошкільної освіти такого вихованця здійснюється на підставі даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою електронних систем взаємодії (у разі їх впровадження) або за запитом до відповідного закладу освіти про такі дані.

14. Порядок зарахування, відрахування та переведення дітей до приватних, корпоративних закладів дошкільної освіти визначається їх засновником (засновниками).

( Постанова КМУ «Про затвердження Положення
про заклад дошкільної освіти»
{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 86 від 27.01.2021}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 1124 від 05.10.2009

№ 1204 від 16.11.2011

№ 28 від 22.01.2014

№ 530 від 29.07.2015

№ 86 від 27.01.2021}

Кабміном постановою від 27.01.2021 р. № 86 викладено в новій редакції Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 12.03.2003 р. № 305.

Передбачено, що заклад дошкільної освіти (ЗДО), інший суб’єкт освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти провадить свою діяльність на підставі ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.

Визначено такі типи ЗДО:

1) дитячий садок — ЗДО для дітей віком від трьох до шести (семи) років (для дітей з особливими освітніми потребами — від трьох до семи (восьми) років), де забезпечуються їх розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН від 12.01.2021 р. № 33 (далі — БКДО), у складі якого на підставі письмового звернення одного з батьків або іншого законного представника дитини з особливими освітніми потребами утворюються інклюзивні групи;

2) ясла — ЗДО для дітей віком від одного до трьох років, де забезпечуються догляд за ними, а також їх розвиток і виховання відповідно до вимог БКДО;

3) ясла-садок — ЗДО для дітей віком від одного до шести (семи) років (для дітей з особливими освітніми потребами — від одного до семи (восьми) років), де забезпечуються догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог БКДО, у складі якого на підставі письмового звернення одного з батьків або іншого законного представника дитини з особливими освітніми потребами утворюються інклюзивні групи;

4) ясла-садок комбінованого типу — ЗДО для дітей віком від одного до шести (семи) років (для дітей з особливими освітніми потребами — від одного до семи (восьми) років), у складі якого можуть бути утворені групи загального розвитку, компенсуючого типу, інклюзивні, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта відповідно до вимог БКДО та з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку;

5) ясла-садок компенсуючого типу — ЗДО для дітей з особливими освітніми потребами віком від двох до семи (восьми) років, де забезпечуються догляд за ними, розвиток, оздоровлення, виховання та навчання з урахуванням особливих освітніх потреб таких дітей та відповідно до вимог БКДО. Зазначені заклади поділяються на спеціальні та санаторні;

6) ясла-садок сімейного типу — ЗДО для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років (для дітей з особливими освітніми потребами — від двох місяців до семи (восьми) років), які перебувають у родинних стосунках, де забезпечуються їх догляд, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог БКДО;

7) центр розвитку дитини — ЗДО, де забезпечуються фізичний, розумовий, психологічний розвиток, корекція психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші заклади освіти чи виховуються вдома.

Постанова № 86 набрала чинності10.02.2021 р.

Рішенням ВК ЗМР від 27.11.2023№ 697 «Про затвердження переліків категорій здобувачів освіти /дітей що забезпечуються безплатним харчуванням у комунальних закладах освіти, та встановлення показників вартості харчування здобувачів освіти/дітей у комунальних закладах освіти м. Запоріжжя у 2024 році»,з метою забезпечення організації харчування дітей у ЗДО №269 ЗМР після відновлення освітнього процесу в очному та /або змішаному режимі на період дії правового режиму воєнного стану

ВСТАНОВЛЕНО:

Перелік категорій здобувачів освіти/дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах дошкільної освіти м. Запоріжжя у 2024 році

Безоплатним харчуванням у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2024 році забезпечуються:

Діти-сироти;

Діти, позбавлені батьківського піклування;

Діти з інвалідністю;

Діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

Діти із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

Діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних групах;

Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які мають відповідні документи, що підтверджують їх статус;

Діти з числа осіб, визначених у статтях 10 та 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

Діти із сімей, які мають трьох і більше дітей;

Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Кiлькiсть переглядiв: 989

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Лютий 2024 Наступна
ПВСЧПСН
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829